Dreams on Ice 2016

July 1 - 3, Niigata, Japan

© 2016 Absolute Skating
Photographer: Akira Sawamoto

Do not copy any photo without written permission

Click on the picture to see a larger image.

Shun Sato

Rika Kihira

Koshiro Shimada

Kaori Sakamoto

Daichi Miyata

Yuhana Yokoi

Kazuki Tomono

Shu Nakamura

Yuna Shiraiwa

Elizaveta Nugumanova

Petr Gumennik

Wakaba Higuchi

Sota Yamamoto

Marin Honda

Keiji Tanaka

Emi Hirai / Marien De La Asuncion

Takahito Mura

Rika Hongo

Kana Muramoto / Chris Reed


Evgenia Medvedeva

Satoko Miyahara


Copyright © 2004 - 2024, Absolute Skating
All rights reserved.